EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Obserwatorzy projektu

Obserwatorzy projektu są bardzo ważną częścią naszej społeczności 50/50. Śledzą nasze działania i rezultaty, wspierają doradztwem i pomagają nam upowszechniać koncepcję 50/50 tak szeroko, jak to możliwe z wykorzystaniem sieci swoich kontaktów.

W każdym kraju zaangażowanym w realizację projektu co najmniej jedna instytucja odgrywa rolę obserwatora i jest regularnie informowana o rozwoju sytuacji i postępach projektu. Wśród obserwatorów są  agencje energetyczne, organizacje oświatowe, stowarzyszenia zawodowe, organizacje pozarządowe działające w dziedzinie edukacji ekologicznej, władze publiczne, sieci tematyczne i wiele innych. Lista nie jest zamknięta, więc jeśli chciałbyś dołączyć do zespołu i zostać obserwatorem EURONET 50/50 MAX, skontaktuj się z nami!

Co robią obserwatorzy, aby rozpowszechniać koncepcję 50/50? Ich działania obejmują m.in.:

 • rozpowszechnianie informacji na temat projektu i jego rezultatów wśród swoich organizacji partnerskich, szkół i członków innych sieci, które są zaangażowane;
 • z wykorzystaniem swoich umiejętności lobbingowych zachęcanie władz krajowych, regionalnych i lokalnych do uwzględnienia koncepcji 50/50 w ich strategiach;
 • wspieranie szkół i innych budynków użyteczności publicznej zaangażowanych w Sieci 50/50 swoją wiedzą i materiałami edukacyjnymi;
 • rozpoczęcie wdrażania metodologii 50/50 w swoich ich budynkach.

Jeśli chcesz zobaczyć, kto obserwuje projekt w danym kraju, kliknij na poniższą mapę.

Europe map AT HR HR HR FI DE GR IT LV LT PL SL ES

Obserwatorzy projektu z Austrii:

Forum Edukacji Środowiskowej

Logo Environmental education forum AustriaForum Edukacji Środowiskowej (FORUM Umweltbildung) łączy ponad dwadzieścia lat doświadczenia w edukacji ekologicznej z innowacyjnym i przełomowym podejściem do edukacji, zwłaszcza w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Organizacja oferuje wsparcie edukacyjne poprzez publikacje, strony internetowe, imprezy (np. konferencje i warsztaty), innowacyjne projekty flagowe, sieci edukacyjne, fundusze i kontakty osobiste. Forum adresowane jest do  grupy edukatorów w formalnym (szkoły i uniwersytety) i nieformalnym (dalsza edukacja, kształcenie dorosłych) sektorze edukacji w Austrii.

FORUM Umweltbildung jest inicjatywą austriackiego Federalnego Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz austriackiego Federalnego Ministerstwa ds. Edukacji i Spraw Kobiet. Jego członkowie postanowili obserwować i wspierać projekt EURONET 50/50 MAX, gdyż bardzo dobrze pasuje do obszaru działań Forum (edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju) i proponuje szkołom i gminom dobrą koncepcję oszczędzania energii.

Strona internetowa: www.umweltbildung.at

Obserwatorzy projektu z Chorwacji:

Chorwacki Związek Dyrektorów Szkół Podstawowych (HUROŠ)

Logo Croatian Association of Primary School PrincipalsChorwacki Związek Dyrektorów Szkół Podstawowych

Chorwacki Związek Dyrektorów Szkół Podstawowych (HUROŠ) wspiera współpracę pomiędzy dyrektorami szkół podstawowych i ich wspólne działania na rzecz rozwiązywania problemów charakterystycznych dla tego rodzaju ośrodków edukacyjnych. Stowarzyszenie powstało w dniu 10 lutego 1995 roku i obecnie liczy 772 członków. Cele Związku obejmują:

 • doskonalenie podstawowej edukacji w Republice Chorwacji,
 • współpracę z organami rządu, samorządu terytorialnego i administracji,
 • udział w opracowywaniu odpowiednich przepisów ustawowych,
 • ochronę interesów Stowarzyszenia i jego członków,
 • współpracę międzynarodową ze szkołami, stowarzyszeniami i instytucjami,
 • organizację seminariów i konferencji,
 • współpracę z mediami.

Związek postanowił zostać obserwatorem projektu EURONET 50/50 MAX, gdyż – jako  głęboko zaangażowany w problemy szkolnictwa i edukacji dzieci – docenił jego wartość edukacyjną dla tego i przyszłych pokoleń. HUROŠ jako silny związek, który współpracuje z niemal wszystkimi szkołami podstawowymi w Chorwacji, został uznany za dobrego partnera dla upowszechniania idei i celów projektu. Dzieci są najlepszymi rzecznikami i promotorami koncepcji zawartych w projekcie, a właśnie spośród nich pewnego dnia wyłonią się nowi liderzy. Dlatego ważne jest, aby je angażować w takie działania i kształcić je w zakresie konieczności oszczędzania energii od najmłodszych lat.

Strona internetowa: huros.skole.hr

Obserwatorzy projektu z Cypru:

Centra edukacji ekologicznej (Centers for environmental education)

 

Cypryjski Instytut Pedagogiczny (Cyprus Pedagogical Institute)

 

Ministerstwo Edukacji i Kultury (Ministry of Education and Culture)

 

Związek Gmin Cypru (Union of Cyprus Municipalities)

 

Zrzeszenie Wspólnot Cypru (Union of Cyprus Communities)

 

Obserwatorzy projektu z Republiki Czech:

Wydział Ochrony Środowiska Miasta Brno

Logo City of Brno Czech Republic

Wydział Ochrony Środowiska jest odpowiedzialny za wszystkie kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego na obszarze statutarnego miasta Brno. Miasto jest położone w centralnej części Moraw Południowych i pełni funkcję stolicy kraju południowomorawskiego. Brno liczy ok. 400 000 mieszkańców i jest drugim co do wielkości miastem Czech (po stolicy Pradze). Miejski Wydział Ochrony Środowiska jest bardzo zainteresowany projektem EURONET 50/50 MAX i z uwagi na to, że projekt osiąga sukcesy i oferuje przydatną metodologię, rozważa jego wdrożenie w brneńskich szkołach podstawowych na szeroką skalę.

Strona internetowa: www.brno.cz

 

Gmina Mrákotín

Logo Municipality of Mrakotin Czech RepublicMrákotín to gmina położona 7 km od miejscowości Telc, między Brnem a Czeskimi Budziejowicami. Liczy 930 mieszkańców i jest członkiem mikroregionu Telčsko, który łączy 48 gmin współpracujących w dziedzinie energetyki i gospodarki odpadami. Burmistrz Mrákotín jest wiceprezesem tej organizacji.

Gmina zdecydowała się śledzić i wspierać projekt EURONET 50/50 MAX, ponieważ przyczynia się on do podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie wykorzystania energii oraz zwiększenia efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej, co ma istotne znaczenie zarówno dla gminy, jak i regionu. Dlatego też, poprzez swoje działania w ramach mikroregionu Telčsko, Mrákotín aktywnie promuje koncepcję 50/50.

Strona internetowa: www.mestysmrakotin.cz

Obserwatorzy projektu z Finlandii:

Motiva  Ltd.

Logo Motiva Finland

Motiva Group jest firmą konsultingową promującą skuteczne i zrównoważone wykorzystanie energii i materiałów. Świadczy usługi dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, społeczności i konsumentów. Motiva działa w charakterze afiliowanej agencji rządowej (jednostka wewnętrzna), a wszystkie jej udziały są własnością państwa fińskiego.

Motiva postanowiła stać się obserwatorem EURONET 50/50 MAX i wspierać ten projekt, ponieważ ma bogate doświadczenie w dziedzinie efektywności energetycznej i energii odnawialnej, w szczególności w zakresie oszczędzania energii w szkołach i realizacji projektów unijnych dotyczących energii. Motiva dysponuje także przydatną wiedzą i doświadczeniem, ma również silne przekonanie, że w budynkach użyteczności publicznej istnieje ogromny potencjał oszczędności energii. Motiva obserwowała wcześniej realizację poprzedniej edycji projektu EURONET 50/50, od samego jej początku w 2009 roku, i dobrze projekt.

Strona internetowa: www.motiva.fi

Obserwatorzy projektu z Niemiec:

Departament Edukacji Ekologicznej Federalnego Ministerstwa Środowiska

 

Federalne Stowarzyszenie Szkolnej Edukacji Energetycznej

Logo Federal Association Germany

Federalne Stowarzyszenie Szkolnej Edukacji Energetycznej (Bundesverband Schule Energie Bildung) jest federacją niemieckich organizacji non-profit i władz publicznych, które wspierają szkoły w realizowaniu projektów dotyczacych oszczędzania energii i ochrony klimatu.

Strona internetowa: www.schule-energie-bildung.de

Obserwatorzy projektu z Grecji:

Centrum Edukacji Ekologicznej w Archanes

Logo CEEA Greece

Centrum Edukacji Ekologicznej w Archanes (CEEA) powstało w 2002 roku na podstawie decyzji nr 72942 / Γ2 / 11-07-2002 Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spraw Religijnych. Działa od grudnia 2003 roku i zrzesza pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem organizacji jest uwrażliwienie i kształcenie uczniów, studentów, nauczycieli i innych grup społecznych w zakresie zagadnień środowiskowych o lokalnym i globalnym znaczeniu. Główne działania Centrum obejmują:

 • opracowanie i wdrożenie różnych projektów w dziedzinie edukacji ekologicznej,
 • organizacja szkoleń i seminariów skierowanych do nauczycieli i przedstawicieli innych grup społecznych,
 • opracowanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych,
 • wspieranie projektów na rzecz ochrony środowiska realizowanych przez szkoły zlokalizowane w regionie, w którym działa CEEA,
 • tworzenie i koordynacja tematycznych sieci edukacji ekologicznej,
 • promowanie badań w zakresie edukacji ekologicznej.

CEEA promuje komunikację i współpracę z uczelniami, specjalistami ds. edukacji ekologicznej, innymi ośrodkami edukacji ekologicznej, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi towarzyszeniami i innymi podmiotami. Organizacja jest bardzo zainteresowany koncepcją 50/50 i z uwagą obserwuje realizację projektu EURONET 50/50 MAX, przyczyniając się do rozpowszechniania jego wyników wśród swoich partnerów i innych współpracowników.

Strona internetowa: www.kpearchanon.gr

Obserwatorzy projektu z Włoch:

Włoska sieć lokalnych agencji energetycznych (RENAEL)

 

Włoska Narodowa Agencja Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego (ENEA)

 

Krajowy Związek Gmin Włoskich (ANCI)

 

Prowincja Chieti

 

Prowincja Florencja

 

Region Toskanii

 

Obserwatorzy projektu z Łotwy:

Agencja Energetyczna w Rydze (REA)

Logo REA Latvia

Agencja Energetyczna w Rydze została utworzona 23 stycznia 2007 r. Jest odpowiedzialna za zarządzanie i koordynację dostaw energii w mieście Ryga, a także za realizację różnych projektów i działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE oraz podnoszenie świadomości miejscowej ludności. Organizacja zdecydowała się śledzić i wspierać realizację projektu EURONET 50/50 MAX, gdyż jest to w pełni zgodne z jej celami.

Strona internetowa: www.rea.riga.lv

Obserwatorzy projektu z Litwy:

Stowarzyszenie Litewskich Samorządów (ALAL)

 

Obserwatorzy projektu z Polski:

Miasto Gdynia

logo Gdynia

Gdynia jest miastem położonym nad Morzem Bałtyckim, z trzecim co do wielkości portem morskim w Polsce. Obecnie liczy około 247 tys. mieszkańców. Ponad 45% powierzchni miasta stanowią kompleksy leśne. Gdynia chroni swoje zasoby przyrodnicze oraz krajobrazowe poprzez różne działania proekologiczne mające na celu m.in. zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2, dlatego też miasto zostało obserwatorem projektu EURONET 50/50.

Doskonałym uzupełnieniem przeprowadzonych wcześniej działań termomodernizacyjnych 17 budynków placówek oświatowych (co umożliwiło uzyskanie 40% oszczędności energii ) byłby aktywny udział w projekcie EURONET 50/50, który pokazuje jak prawidłowy monitoring zużycia energii oraz działania edukacyjne i zmiana nawyków mogą przyczynić się do zwiększenia osiągniętych oszczędności energii oraz pieniędzy.

Strona internetowa: www.gdynia.pl

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

logo Wisloka

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle tworzą 22 gminy z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego. Celem Związku jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz promowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru.

Służą temu liczne projekty realizowane przez Związek, dotyczące poprawy czystości wód poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, rozwoju turystyki i edukacji ekologicznej. Właśnie ze względu na zainteresowanie tym tematem gmin członkowskich, a także możliwość szerokiego promowania jego rezultatów Związek zdecydował się zostać obserwatorem projektu EURONET 50/50 MAX.

Strona internetowa: www.wisloka.pl

Obserwatorzy projektu ze Słowenii:

Stowarzyszenie Gmin i Miast Słowenii

Logo SOS Slovenia

Stowarzyszenie Gmin i Miast Słowenii (SOS – Skupnost občin Slovenije) jest największym słoweńskim stowarzyszeniem reprezentującym władze lokalne. Zostało założone w 1992 roku i obecnie liczy 173 członków (spośród łącznej liczby 210 słoweńskich gmin). Do zadań Stowarzyszenia należą w szczególności: realizowanie i reprezentowanie wspólnych interesów społeczności lokalnych w odniesieniu do aktów prawnych i rozporządzeń, które mają wpływ na sytuację gmin. Stowarzyszenie aktywnie działa w unijnym Komitecie Regionów (COR).

SOS postanowiło obserwować realizację projektu EURONET 50/50 MAX, gdyż jako największa organizacja reprezentująca gminy rozumie rolę i znaczenie każdej z nich w takich obszarach jak energia i środowisko. Szkoły, będąc ważną częścią każdej gminy, są znaczącym czynnikiem mającym wpływ na całkowite zużycie energii oraz emisję CO2, dlatego SOS za bardzo istotne uznaje wspieranie projektów, które zmierzają do zmiany sytuacji w tym zakresie na lepsze i dla dobra wszystkich.

Strona internetowa: www.skupnostobcin.si

Obserwatorzy projektu z Hiszpanii:

Obserwatorzy zaangażowani przez Prowincję Barcelona

Rada Prowincji Bizkaia

Logo Bizkaia Provinical Council Spain

Bizkaia jest prowincją się w Kraju Basków. Rada Prowincji Bizkaia jest stanowiącym organem publicznym, który zarządza i administruje regionem Bizkaia, a złożony jest z delegatów wybranych przez rady gmin. Organem wykonawczym są prezydent prowincji (gubernator) i jego zastępcy oraz zarząd. Gubernator jest wybierany przez Parlament Prowincji Bizkaia, a sam wybiera z kolei posłów regionalnych, którzy stoją na czele różnych działów tworzących rząd regionalny. Obecnie w jego skład wchodzą następujące departamenty: Rolnictwa, Kultury, Promocji gospodarki, Ochrony środowiska, Prezydenta, Zastępcy Prezydenta, Robót publicznych i transportu, Działań społecznych oraz Skarbu i finansów.

Rada Prowincji Bizkaia postanowiła obserwować realizację projektu EURONET 50/50 MAX, ponieważ niedawno zatwierdziła Strategię Zrównoważonej Energii (EESB) i uznała szkoły za jedną z instytucji, które mają strategiczne znaczenie dla zmiany kultury zużycia energii.

Strona internetowa: http://www.bizkaia.net/Home/eu_index.asp

 

Rada Prowincji Giorna

Logo Girona Provincial Council Spain

Girona to prowincja położona w regionie Katalonia. Rada Prowincji Giorna jest instytucją publiczną, która zapewnia wsparcie techniczne, finansowe i technologiczne dla rad 221 gmin na jej obszarze, a także koordynuje niektóre z ich usług. Zapewnia również bezpośrednie, ponadgminne usługi dla obywateli. Jej siedziba znajduje się w mieście Girona. Rada postanowiła śledzić postępy projektu EURONET 50/50 MAX, ponieważ chce zdobyć wiedzę na temat skutecznych metod oszczędzania energii w budynkach szkolnych. Obecnie realizuje koncepcję 50/50 w 10 swoich szkołach.

Strona internetowa: http://www.ddgi.cat/web/home.seam

  

Rada Prowincji Lleida

Logo Lleida Provincial Council Spain

Lleida jest prowincją położoną w regionie Katalonia. Rada Prowincji Lleida to jednostka administracji publicznej drugiego szczebla, która zapewnia wsparcie techniczne i środki gminom znajdującym się na jej obszarze. Zajmuje się również opracowywaniem polityki i strategii wspierania zrównoważonego rozwoju całego terytorium prowincji, zwracając szczególną uwagę na usługi i działania wzmacniające społeczność. Rada postanowiła obserwować projekt EURONET 50/50 MAX, ponieważ jest zainteresowana wdrażaniem koncepcji 50/50 w szkołach i innych placówkach swojego regionu.

Strona internetowa: http://www.diputaciolleida.cat/

 

Rada Powiatu Gironès

Logo Girones County Council Spain

Prowincja Gironès jest położona we wschodniej części Katalonii. Zapewnia gminom znajdującym się na jej terenie  usługi, których - ze względu na ich specyfikę - nie mogą wykonać samodzielnie, jak również chroni interesy regionu. Koordynuje również te usługi wykonywane przez samorządy, które mają znaczenie ponadgminne.

Rada postanowiła obserwować projekt EURONET 50/50 MAX, ponieważ pragnie dalszego zaangażowania swoich szkół w działania zmierzające do oszczędzania energii. W 2012 r. podjęła współpracę w dziedzinie energii z 4 szkołami, wdrażając dobre praktyki w zakresie zarządzania energią. W rezultacie uzyskano w sumie redukcję emisji gazów cieplarnianych o 34,131 ton i łączne oszczędności finansowe w wysokości 15 217 €. Obecnie Rada Powiatu wdraża metodologię 50/50 w 6 swoich szkołach.

Strona internetowa: http://www.girones.cat/

 

 

Rada Powiatu Osona

Logo Osona County Council Spain

Osona to prowincja położona w centralnej części regionu Katalonia. Rada Powiatu Osona jest instytucją publiczną, która świadczy usługi na rzecz gmin regionu, pomaga im, doradza i dostarcza narzędzia ułatwiające realizację ich codziennych działań i obowiązków. Koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na wspieraniu małych gmin, ponieważ dysponują one mniejszą ilością zasobów technicznych i ludzkich.

Rada postanowiła obserwować projekt EURONET 50/50 MAX, gdyż za pośrednictwem Lokalnej Agencji Energetycznej Osona (ALEO) podejmuje próby obniżenia kosztów energii i emisji CO2 poprzez wdrożenie środków efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii. Realizuje również projekt Desendolla't zmierzający do oszczędzania energii w szkołach - w 2013 roku udało im się zredukować zużycie energii elektrycznej o 10% a zużycie energii cieplnej o 30%.

Strona internetowa: https://www.ccosona.cat/

 

Node Garraf

Logo Node Garraf Spain

Node Garraf to organizacja publiczna utworzona przez władze publiczne i partnerów społecznych w regionie Garraf (Prowincja Barcelona, Katalonia). Jej zadaniem jest nadanie impetu lokalnym strategiom zmierzającym do poprawy sytuacji gospodarczej w danym obszarze i angażującym lokalne firmy w działania, które umożliwią dalsze zatrudnienie oraz zapewnią bogactwo regionu. Node Garraf postanowiła obserwować realizację projektu EURONET 50/50 MAX, ponieważ jej członkowie są zainteresowani wdrożeniem koncepcji 50/50w szkołach i innych placówkach swojego regionu.

Strona internetowa: http://nodegarraf.cat/index.php

 

Obserwatorzy zaangażowani przez  Prowincję Huelva 

 

Agencja Energetyczna Prowincji Huelva

Logo Provincial Energy Agency of Huelva Spain

Agencja Energetyczna Prowincji Huelva jest organizacją typu non-profit założoną w 2001 roku przez Wydział Rozwoju Lokalnego Rady Prowincji Huelva w ramach programu SAVE Komisji Europejskiej. 

Agencja uczestniczy w wielu projektach europejskich związanych z energią, realizując działania na szczeblu lokalnym, jak również świadczy usługi doradcze podmiotom miejskim i organizuje szkolenia dla specjalistów, techników oraz nauczycieli i uczniów różnych poziomów nauczania. 

Strona internetowa: http://www.apeh.org

 

Instytut Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie w Huelvie 

Logo University of Huelva SpainLogo Sustainability Department University of Huelva Spain

Instytut Zrównoważonego Rozwoju jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu w Huelvie, specjalizującą się w ochronie środowiska i odpowiedzialną za politykę środowiskową uniwersytetu. Instytut jest częścią Wicerektoratu ds. Badań i  Wydziału Nauk Doświadczalnych. 

Instytut został utworzony w marcu 2008 roku, aby podnosić świadomość ekologiczną oraz promować działania i wolontariat przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju, zarówno w ramach uniwersytetu jak i wśród mieszkańców Huelvy. Obszary działania instytutu obejmują: 

 • zarządzanie środowiskiem,
 • edukacja ekologiczna,
 • wolontariat na rzecz środowiska,
 • komunikacja i informacja w zakresie ochrony środowiska.

Instytut Zrównoważonego Rozwoju opracowuje również kryteria zrównoważonego rozwoju, które stanowią punkt odniesienia dla różnego rodzaju budynków, w tym  tych, które biorą udział w projekcie EURONET 50/50 MAX. Ponadto Instytut jest centrum kształcenia mającym duży wpływ na program kształcenia przyszłych nauczycieli, edukatorów i specjalistów.

Strona internetowa: http://uhu.es/fexp/aulasostenibilidad

 

Europe Direct Huelva

Logo Diputacion de Huelva SpainLogo Europe Direct Huelva Spain

Europe Direct Huelva, czyli Europejskie Centrum Informacyjne Prowincji Huelva, zostało utworzone 9 maja 2005 roku. Jest ono częścią sieci informacyjnej EUROPE DIRECT zainicjowanej przez Komisję Europejską w 2005 roku i skupiającej łącznie 498 centrów informacyjnych z 27 państw członkowskich UE. 

Centrum stanowi dwukierunkowy przekaźnik informacji pomiędzy europejskimi instytucjami a lokalnymi organizacjami, dzięki czemu może znacząco przyczynić się do rozpowszechnienia idei 50/50 i projektu EURONET 50/50 MAX. Jego wpływ jest o tyle większy, że należy ono do europejskiej sieci bardzo aktywnie dystrybuującej informacje na temat różnego rodzaju inicjatyw, wydarzeń, projektów i najlepszych praktyk.

Strona internetowa: http://www.diphuelva.es/europadirecto

Strona internetowa