EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Metodologia 50/50 aktywnie angażuje użytkowników budynków w proces zarządzania energią i uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Jej realizacja obejmuje 9 kroków, których zwieńczeniem jest osiągnięcie w budynku (np. szkoły) oszczędności energii i związanych z tym oszczędności finansowych. Oszczędności te są następnie dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku a podmiot finansujący rachunki za energię (zwykle jest to samorząd lokalny lub regionalny).


9 kroków na drodze do ograniczenia zużycia energii i wydatków

 
  Krok 9   Wykorzystanie zaoszczędzonych pieniędzy
  Krok 8   Zgłoszenie zapotrzebowania na małe inwestycje
  Krok 7   Kampania informacyjna
  Krok 6   Przedstawienie propozycji rozwiązań
  Krok 5 Długoterminowe pomiary temperatury i ocena gospodarowania energią w budynku
  Krok 4   Przegląd energetyczny budynku
  Krok 3   Wprowadzenie w tematykę ochrony klimatu i oszczędzania energii
  Krok 2   Wstępny przegląd energetyczny budynku
Krok 1   Powołanie zespołu ds. energii

 

Poniżej znajdziesz krótkie omówienie poszczególnych kroków metodologii 50/50, których realizacja doprowadzi Cię do ograniczenia zużycia energii i związanych z tym wydatków:

KROK 1 – POWOŁANIE ZESPOŁU DS. ENERGII

k 1W skład zespołu powinni wejść: wybrana grupa uczniów, jeden lub dwóch nauczycieli oraz szkolny woźny. Celem zespołu jest zbadanie, w jaki sposób w szkole wykorzystywana jest energia oraz zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie jej zużycia. Zespół ds. energii jest również odpowiedzialny za przygotowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do reszty społeczności szkolnej.

KROK 2 – WSTĘPNY PRZEGLĄD ENERGETYCZNY BUDYNKU

k 2Przed rozpoczęciem pracy z uczniami nauczyciele zaangażowani w realizację projektu, wraz ze szkolnym woźnym, powinni wziąć udział w tzw. wstępnym przeglądzie energetycznym szkoły, który przygotuje ich do wykonania przyszłych zadań. Celem przeglądu jest:

 • ocena energetyczna budynku szkoły obejmująca ocenę systemu ogrzewania oraz stanu budynku (w tym: stanu okien i drzwi, ocieplenia strychu i piwnic itp.),
 • identyfikacja obszarów, w których uczniowie będą mieli możliwość wykazania się.

KROK 3 – WPROWADZENIE W TEMATYKĘ OCHRONY KLIMATU I OSZCZĘDZANIA ENERGII

k 3Na tym etapie zarówno uczniowie należący do zespołu ds. energii, jak i pozostali, zostają zaznajomieni z takimi zagadnieniami jak:

 • formy energii, korzystanie z energii w codziennym życiu i jego skutki,
 • efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne, ochrona klimatu,
 • oszczędzanie energii, efektywność energetyczna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Tematy te mogą zostać omówione zarówno w czasie lekcji (np. przyrody, matematyki, języka polskiego), jak również podczas zajęć dodatkowych (kółko ekologiczne, spotkania zespołu ds. energii itp.). Celem jest uzupełnienie wiedzy i podniesienie świadomości uczniów w kwestiach związanych z ochroną klimatu i oszczędzaniem energii, jak również uświadomienie im, iż mają możliwość zrobienia czegoś dobrego dla środowiska oraz że ich indywidualne działania mają znaczenie.

KROK 4 – PRZEGLĄD ENERGETYCZNY BUDYNKU

k 4Tym razem w przeglądzie energetycznym szkoły bierze udział już cały zespół ds. energii. Pod okiem nauczycieli i woźnego uczniowie sprawdzają, w jaki sposób w szkole wykorzystywana jest energia, zwracając uwagę na takie elementy jak:

 • stan techniczny budynku,
 • system grzewczy budynku,
 • oświetlenie budynku,
 • wykorzystywany sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wykorzystanie wody.

Skontrolowane powinny zostać wszystkie pomieszczenia, w tym: klasy, korytarze, klatki schodowe, pokój nauczycielski, sala gimnastyczna, prysznice, toalety.

KROK 5 – DŁUGOTERMINOWE POMIARY TEMPERATURY I OCENA GOSPODAROWANIA ENERGIĄ W BUDYNKU

k 5Na tym etapie przed uczniami z zespołu ds. energii stoją dwa zadania:

 • Sporządzenie charakterystyki temperatur panujących w szkole na podstawie długoterminowych (trwających ok. 2 tygodni) pomiarów temperatury we wszystkich pomieszczeniach szkolnych. Po zakończeniu pomiarów uczniowie rysują plan szkoły, a na nim odpowiednimi kolorami oznaczają pomieszczenia, w których jest zbyt ciepło, zbyt zimno lub panuje prawidłowa temperatura.
 • Ocena gospodarowania energią w szkole dokonana w oparciu o:
  • obserwacje, w jaki sposób uczniowie i nauczyciele korzystają z budynku (Jak wietrzą pomieszczenia? Jakich urządzeń elektrycznych i elektronicznych używają i w jaki sposób? Czy mają możliwość regulacji ogrzewania i czy z niej korzystają?),
  • ankiety przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli spoza zespołu ds. energii, obejmujące pytania o ich opinię na temat temperatur i jakości powietrza w szkolnych pomieszczeniach, wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych kwestii związanych z wykorzystaniem energii.

KROK 6 – PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI ROZWIĄZAŃ

k 6Na tym etapie zespół ds. energii omawia rezultaty swoich dotychczasowych działań i opracowuje propozycje rozwiązań, które pozwolą ograniczyć zużycie energii w szkole (zmiana zachowań uczniów i nauczycieli, drobne prace konserwatorskie i modernizacyjne). Zadaniem zespołu jest również wdrożenie zaproponowanych rozwiązań i zaangażowanie w ten proces całej społeczności szkolnej.

KROK 7 – KAMPANIA INFORMACYJNA

k 7Podczas kampanii informacyjnej uczniowie z zespołu ds. energii dzielą się z resztą społeczności szkolnej tym, czego dowiedzieli się podczas realizacji projektu, a także swoimi propozycjami rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia energii. Możliwe sposoby komunikacji obejmują: przygotowanie plakatu lub gazetki ściennej, prezentacje w klasach lub przy okazji wydarzenia szkolnego, organizację Dni Oszczędzania Energii, utworzenie strony internetowej poświęconej oszczędzaniu energii itp.

KROK 8 – ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MAŁE INWESTYCJE

k 8Czasem nawet niewielka ilość pieniędzy pozwala na wprowadzenie dużych zmian! Choć głównym celem projektu jest bezinwestycyjne oszczędzanie energii, uczniowie z zespołu ds. energii mogą również zaproponować realizację drobnych inwestycji (takich jak np. zakup i umieszczenie srebrnej folii za kaloryferami, uszczelnienie okien, wymiana tradycyjnych żarówek na energooszczędne) i zwrócić się z prośbą o ich sfinansowanie do dyrekcji, organu prowadzącego szkołę lub sponsorów.

KROK 9 – WYKORZYSTANIE ZAOSZCZĘDZONYCH PIENIĘDZY

k 9Bardzo ważnym elementem projektu jest udział uczniów w podjęciu decyzji o wykorzystaniu zaoszczędzonych dzięki ich działaniom pieniędzy. Pokaże im to, że ich starania przynoszą wymierne rezultaty. Dlatego też po każdym roku realizacji projektu należy poinformować całą społeczność szkolną, ile energii udało się zaoszczędzić, o ile obniżyła się w związku z tym emisja CO2 i ile pieniędzy zyskała szkoła, a następnie przedyskutować z uczniami z zespołu ds. energii, na co powinny zostać przeznaczone zaoszczędzone pieniądze.

Realizując projekt 50/50 pamiętaj, że ma on stanowić dla uczniów i innych użytkowników budynku dobrą zabawę! 

Jak projekt EURONET 50/50 MAX wspiera wdrażanie metodologii 50/50 w szkołach i innych budynkach publicznych?

Projekt EURONET 50/50 MAX wspiera wdrażanie metodologii 50/50 w szkołach i innych budynkach publicznych poprzez:

 • zapewnienie tzw. e-packów obejmujących zestaw materiałów metodologicznych, edukacyjnych, scenariuszy lekcji, urządzeń pomiarowych itd.;
 • organizację szkoleń dla przedstawicieli gmin oraz szkół i innych budynków publicznych zaangażowanych w projekt;
 • umożliwienie współpracy ze szkołami, które już wprowadziły metodologię 50/50;
 • prowadzenie Sieci 50/50 służącej nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie doświadczeń i pomysłów pomiędzy szkołami i innymi budynkami publicznymi realizującymi koncepcję 50/50.