EURONET 50/50 MAX
lukuina

525

Ala- ja yläkoulua

13

Euroopan maasta toteuttaa 50/50 -metodia

98 891

oppilasta ja

7 038

opettajaa työskentelee säästääkseen vähintään

8%

koulunsa käyttämästä energiasta

109

Euroopan kuntaa käyttää 50/50 –työkaluja ja

84

niistä osallistuivat koulutustilaisuuksiimme

56

kuntaa laajentaa 50/50 –toimintaa myös muihin julkisiin rakennuksiin

155

paikallista strategiaa ja

26

opetusstrategiaa sisältävät 50/50 -konseptin

41

EU-tason aloitetta tukee 50/50 -verkostoa

29

projektitarkkailijaa seuraa säännöllisesti projektia ja sen aktiviteetteja

408

paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen viranomaiseen otettiin yhteyttä 50/50 –konseptin sisällyttämiseksi niiden strategioihin

797

henkilöä on osallistunut 50/50 –hankkeen tiedotustilaisuuksiin

50/50 -menetelmässä on 9 vaihetta, joiden avulla pyritään säästämään rakennuksissa käytettävää energiaa ja myös saavuttamaan taloudellisia säästöjä. Menetelmässä rakennusten käyttäjät ovat aktiivisesti mukana energiankäytön hallintaprosessissa ja heille opetetaan ympäristöystävällisiä toimintamalleja käytännön toimenpiteiden avulla


9 askelta energia- ja taloudellisiin säästöihin

 
  Vaihe 9   Säästetyn rahan käyttö ja siitä tiedottaminen
  Vaihe 8   Tiedottaminen pientä investointia vaativista toimenpiteistä
  Vaihe 7   Yhteisölle tiedottaminen
  Vaihe 6   Ratkaisujen ehdottaminen
  Vaihe 5   Pitkän aikavälin lämpötilamittaukset ja energiankäytön arviointi
  Vaihe 4   Energiakierros
  Vaihe 3 Rakennuksen käyttäjien energiaan liittyvän tiedon ja tietoisuuden lisääminen
  Vaihe 2   Alustava energiakierros
Vaihe 1   Energiatiimin perustaminen

 

Seuraavassa lyhyet kuvaukset näistä yhdeksästä vaiheesta, joiden avulla voitte säästää energiaa ja saavuttaa myös taloudellisia säästöjä:

1. VAIHE – Energiatiimin perustaminen

k 1Energiatiimissä tulee olla mukana oppilasryhmä (yksi luokka tai eri luokkien edustajia), yksi tai kaksi aiheesta kiinnostunutta opettajaa, ja koulun talonmies/kiinteistönhoitaja. Tiimin tehtävänä on tutkia koulun tämänhetkistä energiatilannetta sekä ehdottaa ja toteuttaa energiansäästötoimenpiteitä. Tiimin tehtävä on myös järjestää tiedottamis- ja koulutuskampanja, joka kohdistetaan muulle kouluyhteisölle.

2. VAIHE– Alustava energiakierros

k 2Ennen työn aloittamista oppilaiden kanssa, koulun johtaja, projektissa mukana olevat opettajat sekä koulun talonmies/kiinteistönhoitaja, ottavat osaa”alustavaan energiakierrokseen”, joka valmistaa heitä tulevia tehtäviä varten. Kierroksen tavoitteena on:

 • tehdä alustava arvio koulurakennuksen energian käyttöön vaikuttavista tekijöistä (esim. arvion rakennuksen lämmityslaitteista, rakennuksen teknisestä kunnosta jne.),
 • tunnistaa asioita, joihin oppilaiden huomio tulisi kiinnittää ja jotka voivat tuottaa heille onnistumiskokemuksia.

3. VAIHE– Oppilaiden energiakysymyksiin liittyvän tiedon ja tietoisuuden lisääminen

k 3Projektin tässä vaiheessa oppilaat (sekä energiatiimin jäsenet että muut) tutustuvat seuraaviin aihepiireihin:

 • eri energiamuodot, jokapäiväinen energiankäyttö ja sen vaikutus ympäristöön,
 • kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu,
 • energiansäästö, energiatehokkuus, uusiutuvan energian lähteet.

Nämä aiheet voidaan ottaa esille sekä tavallisten tuntien yhteydessä että oppilaiden kanssa järjestetyissä lisätapaamisissa (esim. koulun ympäristökerhon kokouksissa tai energiatiimin tapaamisissa). Tarkoituksena on lisätä oppilaiden tietoa ja tietoisuutta ilmastoon ja energiaan liittyvistä asioista sekä siitä, että ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa, ja että jokaisen tekemisillä on merkitystä.

4. VAIHE– Energiakierros

k 4Tällä kertaa kierroksen tekee koko energiatiimi. Opettajien ja talonmiehen johdolla oppilaat tarkastavat koko koulurakennuksen ja arvioivat koulun energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä, kuten:

 • rakennuksen tekninen tila
 • lämmitys
 • valaistus
 • elektronisten laitteiden käyttö
 • vedenkulutus

Kaikki koulun tilat tarkastetaan (luokkahuoneet, käytävät, rappukäytävät, liikuntasalit, WC:t, opettajien huone, varastotilat, jne. )

5. VAIHE– Pitkäkestoiset lämpötilamittaukset ja energiankäytön arviointi

k 5Projektin tässä vaiheessa energiatiimillä on kaksi tehtävää:

 • Pitkän aikavälin lämpötilaprofiilin laatiminen koululle mittaamalla kaikkien luokkien lämpötilat kahden viikon ajan ja vertaamalla niitä ohjearvoihin.
 • Energian käytön arviointi:
  • Tarkkailemalla oppilaiden, opettajien ja muiden koulurakennusten käyttäjien toiminnan vaikutusta koulun energiankulutukseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota huoneiden tuuletukseen, lämmityksen säätöön, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttöön, jne.
  • Tekemällä (energiatiimin ulkopuolisten) oppilaiden keskuudessa kyselyjä, joissa tiedustellaan heidän mielipiteitään koulun lämpötilasta ja ilman laadusta, sähkö-ja elektroniikkalaitteiden käytöstä sekä muista energiaan liittyvistä asioista.

6. VAIHE – Ratkaisujen ehdottaminen

k 6Tässä vaiheessa energiatiimi käy läpi projektin tuottamaa materiaalia ja ehdottaa ratkaisuja, joiden avulla energiankäyttöä voidaan vähentää koulussa (toimintatapojen muutos ja pienet investoinnit). Ryhmä määrittelee myös ehdotusten ”kohderyhmät” ja tavat, joilla heitä voi lähestyä energiansäästöasioissa.

7. VAIHE – Yhteisölle tiedottaminen

k 7Energiatiimi kertoo muulle kouluyhteisölle, mitä he ovat oppineet projektin aikana sekä mitä kaikki koulurakennuksen käyttäjät voivat tehdä energian säästämiseksi. Tiimi voi käyttää eri tiedotustapoja, kuten julisteita, esitteitä ilmoitustauluilla, esitelmiä tunneilla ja koulun tapahtumissa, erityisten tempausten ja teemapäivien järjestämistä, kotisivujen luomista projektille jne.

8. VAIHE – Pientä investointia vaativista toimenpiteistä tiedottaminen

k 8Joskus jopa pienellä rahamäärällä voi olla saada paljon aikaan! Vaikka 50/50 -menetelmän päätavoite on energian säästäminen toimintatapoja muuttalla, energiatiimi voi myös ehdottaa pieniä investointeja ja pyytää näihin tukea koulun johdolta ja/tai kiinteistöstä vastaavalta organisaatiolta.

9. VAIHE – Säästetyn rahan käyttö ja siitä tiedottaminen

On tärkeää, että oppilaat ovat mukana päätettäessä siitä, miten säästetty raha tulee käyttää. Näin he näkevät konkreettisesti, että heidän käyttäytymisellään on myönteinen ja mitattavissa oleva vaikutus. Niinpä jokaisen vuoden lopussa, jolloin 50/50 menetelmää on käytetty, k 9 on tärkeää laskea ja ilmoittaa kouluyhteisölle, kuinka paljon energiaa, hiilidioksidipäästöjä ja rahaa on säästynyt, ja sitten keskustella oppilaiden kanssa siitä, miten säästetty raha tulisi käyttää.

Muistattehan, että projektin tulee olla niin oppilaiden kuin muidenkin rakennuksen käyttäjien mielestä hauskaa ja mieluista tekemistä.

Kuinka EURONET 50/50 MAX tukee 50/50 -menetelmän käyttöönottoa?

EURONET 50/50 MAX tukee 50/50 -menetelmän käyttöönottamista kouluissa ja muissa julkisissa rakennuksissa seuraavasti:

 • Tarjoamalla 50/50—opetuspaketin, sisältäen menetelmään ja opettamiseen liittyviä materiaaleja ja työkaluja.
 • Järjestää koulutusta projektissa mukana oleville kunnille sekä kouluille ja muille julkisille rakennuksille.
 • Kehittää tiimityötä “kokeneiden” ja “oppimisprosessissa olevien” koulujen välille.
 • Pitää yllä 50/50 -verkostoa, jonka tarkoituksena on sekä vahvistaa suhteita että toimia kanavana kokemusten vaihdolle koulujen ja muiden rakennusten välillä.