EURONET 50/50 MAX
v číslech

525

Základních škol ze

13

zemí Evropy implementuje metodologii 50/50

 

98 891

žáků a

7 038

učitelů se zavázalo ke snaze uspořit alespoň

8%

spotřebované energie ve svých školách

109

evropských měst a obcí používá nástroje 50/50 a

84

Z nich se podílí na našich školeních

 

56

obcí a měst rozšířilo akce 50/50 do dalších veřejných budov

 

155

lokálních strategií a

26

vzdělávacích strategií zahrnuje koncept 50/50

41

iniciativ na úrovni Evropské unie podporuje síť 50/50

 

29

projektových pozorovatelů sleduje projekt a aktivity s projektem spojené

 

408

místních, regionálních a vnitrostátních orgánů bylo kontaktováno za účelem zakomponování konceptu 50/50 do jejich strategií

 

797

osob se podílí na propagačních a informačních akcích

Metodika 50/50 obsahuje 9 kroků zaměřených na získání energetických a také finančních úspor v budovách. Aktivně zapojuje uživatele budov do procesu správy energie a učí je správnému postoji k životnímu prostředí pomocí praktických činností.


9 kroků k úspoře peněz a energie

 
  Krok 9  Jednání a používání získaných peněz
  Krok 8  Jednání o opatřeních, která vyžadují malé investice
  Krok 7  Informační kampaň
  Krok 6  Navrhovaná řešení
  Krok 5  Dlouhodobé měření teploty a zhodnocení využití energie
  Krok 4  Energetická výprava
  Krok 3  Zvyšování povědomí a vědomostí uživatelů o energ. procesech
  Krok 2  Příprava energetické výpravy
Krok 1  Sestavení energetického týmu

 

Níže najdete krátké charakteristiky všech devíti kroků, které vás povedou směrem k úspoře energie a peněz:

KROK 1 – SESTAVENÍ ENERGETICKÉHO TÝMU

k 1Energetický tým by měl obsahovat skupinu žáků (buď jedna třída nebo zástupci z různých tříd), jeden nebo dva zainteresovaní učitelé a školník. Jejich úkol je zkoumat současnou energetickou situaci na škole a navrhovat zavádění energeticky úsporných opatření. Tento tým by měl také organizovat informační a vzdělávací kampaň zaměřenou na ostatní žáky či pracovníky školy.

KROK 2 – PŘÍPRAVA ENERGETICKÉ VÝPRAVY

k 2Před započetím práce se žáky by měl ředitel školy společně se zapojenými učiteli a školníkem provést tak zvanou Přípravu energetické výpravy, která je připraví na další úkoly. Cílem této revize je:

 • Udělat výchozí energetickou charakteristiku celé školní budovy (včetně hodnocení systému vytápění, technického stavu budovy atd.)
 • Identifikovat určité prvky, kam by měla být nasměrována pozornost žáků stejně tak jako navození dobré motivační zkušenosti u žáků.

KROK 3 – Zvyšování povědomí a vědomostí žáků o energetických procesech

k 3V tomto bodě našeho projektu jde o to seznámit žáky (jak členy energetického týmu tak i ostatní) s takovými energetickými otázkami jako:

 • Různé formy energie, používání energie v každodenním životě a důsledky tohoto procesu na životní prostředí
 • Skleníkový efekt, změny klimatu a ochrana klimatu
 • Úspory energie, energetická účinnost, využívání obnovitelných zdrojů energie.

Tyto otázky mohou být probírány během pravidelného vyučování a také v průběhu dalších schůzek se žáky (např. schůzka žáků zapojených do klubu ochrany životního prostředí, schůzka členů energetického týmu….). Záměrem je zlepšit u žáků jejich znalosti a povědomí o otázkách spojených se životním prostředím a energií stejně jako naučit je, že existují různé možnosti něco udělat se změnou klimatu a že i jejich individuální aktivita má svou cenu.

KROK 4 – ENERGETICKÁ VÝPRAVA

k 4Tentokrát se revize energie provádí pomocí členů energetického týmu. Pod dohledem učitelů a školníka žáci provádějí revizi celé školní budovy a hodnotí různé aspekty, které mají vliv na spotřebu energie ve škole, včetně:

 • Technický stav budovy
 • Topný systém
 • Osvětlení
 • Používání elektrických spotřebičů
 • Používání a spotřeba vody

Všechny prostory uvnitř budovy by se měly zkontrolovat (třídy, chodby, schodiště, tělocvičny, záchody, sborovna a kabinety učitelů, skladiště, atd.)

KROK 5 – DLOUHODOBÉ MĚŘENÍ TEPLOTY A ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ ENERGIE

k 5V tomto bodě našeho projektu stojí před energetickým týmem dva úkoly:

 • Vytvoření dlouhodobého teplotního profilu školy pomocí měření teploty ve všech školních prostorách po 2 týdny a následná kontrola zda tento stav odpovídá zavedenému standartu.
 • Hodnocení používání energie pomocí:
  • Pozorování vlivu chování ostatních žáků, učitelů a dalších uživatelů školní budovy na spotřebu energie ve škole. Pozornost bude věnována takovým aspektům jako: způsob větrání místností, regulace topení, použití elektroniky a elektrických spotřebičů, atd.
  • Dělat anketu mezi ostatními žáky (mimo energetický tým) zjišťující jejich názory na teplotu a kvalitu vzduchu ve škole, zvyklosti spojené s použitím elektroniky a elektrických spotřebičů a další otázky spojené s úsporou energie či jejím použitím.

KROK 6 – NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ

k 6V tomto bodě našeho programu bude energetický tým diskutovat o svých nálezech a bude připravovat návrhy na řešení. Zavedení těchto návrhů by mělo přinést redukci spotřeby energie ve škole (také změnu chování a malé investice). Tento tým bude také blíže identifikovat cílovou skupinu návrhů stejně jako způsob presentace těchto návrhů v rámci energeticky úsporných opatření.

KROK 7 – INFORMAČNÍ KAMPAŇ

k 7V tomto bodě programu bude energetický tým seznamovat ostatní žáky školy s tím, co se naučili v průběhu zavádění projektu, stejně tak jako s tím co se má dělat, aby to vedlo k úspoře energie. Tým může využívat různé formy komunikace, včetně: tvorba plakátů, tvorba různých nástěnek, provádění různých prezentací v průběhu vyučování a v průběhu různých školních akcí, organizace tak zvaného DNE ÚSPOR ENERGIE, tvorba specializovaně zaměřené webové stránky, atd.

KROK 8 – JEDNÁNÍ O OPATŘENÍ, KTERÁ VYŽADUJÍ MALOU INVESTICI

k 8Někdy dokonce i malá finanční částka může přinést velkou změnu! Ačkoliv hlavním cílem metodiky 50/50 je úspora energie, která nevyžaduje žádné investice (změna chování), energetický tým může také navrhnout použití malých investic a obrátit se na vedení školy či na další potenciální sponzory a požádat je o podporu.

KROK 9 – JEDNÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ZÍSKANÝCH PENĚZ

k 9Velmi důležitou částí projektu je zapojení žáků do rozhodování o tom, jak použít ušetřené peníze. Tímto způsobem si mohou žáci skutečně uvědomit, že jejich akce mají pozitivní a zřetelný efekt. A tak tedy po každém roce realizace projektu 50/50 je nutné jej zhodnotit a informovat školní společnost, jak moc energie, CO2 a peněz bylo ušetřeno a potom prodiskutovat se žáky, co se má s ušetřenou částkou udělat.

A pamatujte, že projekt má být zábavou jak pro žáky, tak pro ostatní uživatele školní budovy!

Jakým způsobem bude EURONET 50/50 MAX podporovat zavádění metodiky 50/50 ?

EURONET 50/50 MAX bude podporovat zavádění metodiky 50/50 ve školách a v ostatních veřejných budovách pomocí:

 • Poskytnutí tak zvaného 50/50 e-packu včetně sady obsahující metodologický a vzdělávací materiál a nástroje
 • Organizováním školení pro místní úřady, školy a mimoškolní veřejné budovy, které jsou součástí projektu
 • Tvorbou pracovních týmů mezi zkušenými školami a školami, které teprve s projektem začínají
 • Provozovat síť 50/50 se záměrem povýšit vztahy a výměnu zkušeností a nápadů mezi školami a dalšími budovami, které jsou zapojeny do konceptu 50/50.