EURONET 50/50 MAX
skaičiai

500

pradinių ir vidurinių mokyklų iš

13

Europos valstybių įgyvendino 50/50 metodologiją

 

82 593

mokinių ir

6 182

mokytojai dalyvavo

8%

energijos buvo sutaupyta mokyklose

116

Europos savivaldybių naudojo 50/50 priemones ir

84

iš jų dalyvavo mūsų mokymuose

 

56

savivaldybės įgyvendins 50/50 veiksmus kituose viešuosiuose pastatuose

 

102

vietinėse strategijose ir

23

mokymosi strategijose 50/50 koncepcija yra įtraukta

13

ES lygmens iniciatyvos remia 50/50 tinklą

 

36

projekto stebėtojai nuolat seka projektą ir jo veiklą

 

212

vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijos įtraukė 50/50 koncepciją į savo strategijas

 

797

žmonės dalyvavo 50/50 skatinimo ir sklaidos renginiuose

50/50 – tai 9 žingsnių metodika, skirta siekti energijos ir piniginių sutaupymų eksploatuojant pastatą. Ji aktyviai įtraukia pastatų naudotojus į energetinės vadybos procesą ir moko juos veikti aplinkos atžvilgiu draugiškai, tam naudojant praktines veiklas.


9 energijos taupymo žingsniai

 
  9 Žingsnis Informavimas ir sutaupytų pinigų panaudojimas
  8 Žingsnis Ataskaitos pateikimo priemonės, kurios reikalauja nedidelių investicijų
  7 Žingsnis Informacinė kampanija
  6 Žingsnis Sprendimų siūlymas
  5 Žingsnis Ilgalaikiai temperatūros matavimai ir energijos suvartojimo vertinimas
  4 Žingsnis Energetinis turas
  3 Žingsnis Pastatų naudotojų žinių ir įsisąmoninimo gerinimas
  2 Žingsnis Vidinis energetinis turas
1 Žingsnis Energetikos grupė sudarymas

 

Žemiau Jūs galite rasti trumpus visų 9 žingsnių aprašymus, kurie ves Jus energijos ir pinigų taupymo link:

1 ŽINGSNIS – ENERGETIKOS GRUPĖS SUDARYMAS

k 1Energetikos grupę turi sudaryti grupė mokinių (viena klasė ar atstovai iš skirtingų klasių), vienas ar du susidomėję mokytojai ir mokyklos pastato prižiūrėtojas ūkvedys. Grupės užduotis - nustatyti esamą energetinę situaciją mokykloje ir paruošti bei pritaikyti energijos taupymo priemones. Taip pat grupė rengs informacijos ir mokymo kampaniją likusiai mokyklos bendruomenei.

2 ŽINGSNIS – VIDINIS ENERGETINIS TURAS

k 2Prieš pradedant dirbti su mokiniais, mokyklos direktorius kartu su įtrauktais į veiklą mokytojais ir mokyklos pastato prižiūrėtoju atlieka taip vadinamąjį „vidinį energetinį turą“, kuris paruoš juos laukiančioms ateityje užduotims. Turo tikslai yra:

 • Atlikti pirminį mokyklos pastato energetinių charakteristikų vertinimą (įvertinant šildymo sistemą, techninę pastato būklę ir pan.);
 • Nustatyti elementus, į kuriuos mokiniai turėtų atkreipti dėmesį, bei kur galėtų sėkmingai pritaikyti žinias.

3 ŽINGSNIS – MOKINIŲ ŽINIŲ IR SUVOKIMO ENERGETIKOS KLAUSIMAIS GERINIMAS

k 3Šiame projekto etape mokiniai (iš Energetikos grupės ir kiti) supažindinami su tokiais klausimais:

 • Energijos formos, energijos naudojimas kasdieniniame gyvenime ir poveikis aplinkai,
 • Šiltnamio efektas, klimato kaita ir klimato apsauga,
 • Energijos saugojimas, energijos efektyvumas, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas.

Šie klausimai gali būti aptariami tiek per bendrojo ugdymo pamokas, tiek per papildomus susitikimus su mokiniais (pvz. Aplinkos klubo susitikimus, Energetikos grupės susitikimus). Tikslas - pagerinti mokinių žinias ir suvokimą klausimais susijusiais su klimatu ir energija, taip pat leisti mokiniams suvokti, jog yra galimybė kažką pakeisti, o jų pačių individualūs veiksmai yra reikšmingi.

4 ŽINGSNIS – ENERGETINIS TURAS

k 4Šį kartą energetinį turą atlieka Energetikos grupė. Mokiniai, prižiūrimi mokytojų ir pastato prižiūrėtojo, atlieka viso mokyklos pastato patikrą, įvertindami skirtingus energijos suvartojimą lemiančius veiksnius. Tokius kaip:

 • techninė pastato būklė
 • šildymo sistema
 • apšvietimas
 • elektrinių prietaisų naudojimas
 • vandens sunaudojimas

Visos mokyklos patalpos turi būti patikrintos (klasės, koridoriai, laiptinės, sporto salės, mokytojų kambariai, sandėliavimo patalpos ir pan.)

5 ŽINGSNIS – ILGALAIKIAI TEMPERATŪROS MATAVIMAI IR ENERGIJOS SUVARTOJIMO VERTINIMAS

k 5Šioje projekto stadijoje Energetikos grupė turi dvi užduotis:

 • Ilgalaikio mokyklos temperatūrinio profilio sudarymas matuojant temperatūrą visose mokyklos patalpose dvi savaites ir patikrinti ar gauti duomenys atitinka nustatytas normas.
 • Energijos suvartojimo įvertinimas:
  • stebint kitų mokinių, mokytojų ir kitų mokyklos pastato naudotojų elgesį, kuris turi įtakos mokyklos energijos suvartojimui. Ypatingai atkreipiant dėmesį į tokius veiksmus kaip patalpų vėdinimas, šildymo reguliavimas, elektrinių prietaisų naudojimas ir pan.
  • Atliekant mokinių apklausas tarp mokinių (ne Energetikos grupės narių) domintis jų nuomone dėl temperatūros ir oro kokybės mokykloje, dėl įpročių susijusių su elektrinių ir elektronikos prietaisų naudojimu ir kitais su energija susijusiais klausimais.

6 ŽINGSNIS – SPRENDIMŲ SIŪLYMAS

k 6Šiame etape energetikos grupė aptaria energetinio turo rezultatus ir siūlo būdus kaip sumažinti energijos suvartojimą mokykloje (keičiant energijos vartojimo įpročius bei pritaikant smulkias investicijas). Energetikos grupė nustato „tikslines grupeles“, kurios bus atsakingos už tam tikrų ,energiją taupyti skatinančių, idėjų skleidimą.

7 ŽINGSNIS – INFORMACINĖ KAMPANIJA

k 7Šiame etape Energetikos grupė dalinasi su likusia mokyklos bendruomene žiniomis bei patirtimi, kurią įgijo įgyvendinant projektą. Taip pat informuoja ką visi mokyklos energijos vartotojai gali padaryti siekiant sumažinto energijos suvartojimo. Energetikos grupė gali naudoti įvairias informavimo priemones, pvz.: informacinius plakatus, pranešimus (pamokų ar kitų renginių metu), organizuoti Energijos Taupymo Dieną, sukurti specialų tinklalapį ir pan.

8 ŽINGSNIS – ATASKAITOS PATEIKIMO PRIEMONĖS, KURIOS REIKALAUJA NEDIDELIŲ INVESTICIJŲ

k 8Kartais net mažos lėšos gali turėti didelės įtakos! Nors, 50/50 metodikos tikslas yra taupyti energiją be investicijų (keičiant elgesį), tačiau Energetikos grupės gali kreiptis į mokyklos vadovybę ar/ir į kitus rėmėjus prašydamos lėšų smulkioms investicijoms, skirtoms energijos taupymui.

9 ŽINGSNIS – INFORMAVIMAS IR SUTAUPYTŲ PINIGŲ PANAUDOJIMAS

k 9Svarbi projekto dalis - mokinių įtraukimas sprendžiant kaip bus panaudoti sutaupyti pinigai. Tokiu būdu mokiniai pajus, kad jų veiksmai turi teigiamus ir apčiuopiamus rezultatus. Todėl, po kiekvienų projekto įgyvendinimo metų svarbu apskaičiuoti ir pranešti mokyklos bendruomenei kiek energijos, CO2 ir pinigų buvo sutaupyta bei aptarti su mokiniais kaip sutaupyti pinigai turėtų būti panaudojami.

Ir atminkite, projektas turi būti patrauklus mokiniams ir kitiems pastato vartotojams! 

Kaip EURONET 50/50 MAX padės įgyvendinti 50/50 metodiką?

EURONET 50/50 MAX padės įgyvendinti 50/50 metodiką mokyklose ir kituose visuomeninės paskirties pastatuose:

 • Suteikiant 50/50 e-paketą į kurį įeina metodika ir mokomoji medžiaga bei priemonės.
 • Organizuojant mokymus projekto dalyvių - savivaldybių, mokyklų ir kitų viešųjų pastatų atstovams.
 • Diegiant bendradarbiavimą tarp „patyrusių“ ir „besimokančių“ mokyklų.
 • Plečiant 50/50 tinklą, skirtą patirties ir idėjų apsikeitimo tarp mokyklų ir kitų pastatų atstovų, įgyvendinančių 50/50 idėją, skatinimui.