EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

50/50 iniciatīva ir 9 soļu darbība, kuras mērķis ir sasniegt enerģijas un finanšu ekonomiju. Tā aktīvi iesaista ēku lietotājus enerģijas taupīšanas procesā un māca viņiem videi draudzīgu uzvedību.


9 soļi līdz enerģijas un finanšu ietaupījumiem

 
  Solis 9  Komunikācija un naudas iekrājumu izmantošana
  Solis 8  Pasākumi, kas prasa nelielus ieguldījumus
  Solis 7  Informatīva kampaņa
  Solis 6  Risinājumu piedāvāšana
  Solis 5  Temperatūras mērījumi ilgā laika periodā
  Solis 4  Enerģijas apgaita
  Solis 3  Ēkas lietotāju zināšanu paaugstināšana enerģijas jautājumos
  Solis 2  Resursu tēriņu vietu apskate
Solis 1  „Enerģijas vienības” izveidošana

 

Zemāk jūs varat atrast 9 soļu aprakstu.

SOLIS 1 – “ENERĢIJAS VIENĪBAS” IZVEIDOŠANA

k 1“Enerģijas vienība” sastāv no skolnieku grupas (vienas klases vai vairāku klašu pārstāvjiem) Vienības mērķis ir noskaidrot aktuālo enerģijas patēriņa situāciju skolā un piedāvāt priekšlikumus enerģijas taupīšanas pasākumu īstenošanai. Tāpat arī vienība organizēs informatīvos& izglītojošas kampaņas visam skolas kolektīvam.

SOLIS 2 – RESURSU TĒRIŅU VIETU APSKATE

k 2Direktors kopā ar „enerģijas vienību”, iesaistītajiem skolotājiem un skolas apsaimniekotāju piedalās “Resursu tēriņu vietu apskatē”. Apskate mērķis ir:

 • Veikt sākotnējo skolas ēkas novērtējumu (ieskaitot apkures sistēmas, ēkas tehniskā stāvokļa novērtējumu u.c.).
 • Identificēt punktus, kuriem būtu jāpievērš skolēnu uzmanība, tāpat arī nodemonstrēt veiksmīgu pieredzi skolēniem.

SOLIS 3 – ĒKAS LIETOTĀJU ZINĀŠANU PAAUGSTINĀŠANA ENERĢIJAS JAUTĀJUMOS

k 3Šajā projekta posmā enerģijas vienības iepazīsies ar jautājumiem:

 • Enerģijas formas, enerģijas lietošana ikdienā un tās iespaids uz apkārtējo vidi.
 • “Siltumnīcas” efekts, klimata izmaiņas un tā aizsardzība.
 • Enerģijas taupīšana, efektivitāte un atjaunojamie enerģijas avoti.

Jautājumus var apspriest gan stundu laikā, gan tikšanos laikā ar skolēniem (piem., skolas vides aizsardzības kluba tikšanās). Mērķis ir paaugstināt skolēnu zināšanas un izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar klimatu un enerģētikas jomu. Tāpat arī lai radītu apziņu viņos, ka ir iespēja, mainot savu uzvedību, samazināt klimata izmaiņu efektu.

SOLIS 4 – ENERĢIJAS APGAITA

k 4Šoreiz enerģijas tēriņu vietu apskati organizē „enerģijas vienība”, tomēr to uzrauga skolotāji, skolas apsaimniekotājs. Skolēni pārbauda visu skolas ēku un novērtē dažādus apstākļus, kas ietekmē enerģijas patēriņu, tai skaitā:

 • Ēkas tehniskais stāvoklis
 • Apkures sistēma
 • Apgaismojums
 • Elektrisko iekārtu izmantošana
 • Ūdens izmantošana

Jāpārbauda ir visas skolas telpas (klases, gaiteņi, kāpņu telpas, sporta zāle, tualete, skolotāju istaba, uzglabāšanas telpas u.c.).

SOLIS 5 – TEMPERATŪRAS MĒRĪJUMI ILGĀ LAIKA PERIODĀ

k 5Šajā projekta īstenošanas posmā „enerģijas vienībai” ir divi uzdevumi:

 • Izveidot ilga laika posma skolas temperatūras profilu, izmērot temperatūru skolas telpās divu nedēļu ilgumā un pārbaudot to atbilstību noteiktajiem standartiem.
 • Enerģijas patēriņa novērtējums balstoties uz:
  • Novērot kā citu skolēnu, skolotāju un citu ēkas lietotāju uzvedība ietekmē skolas enerģijas patēriņu. It sevišķi jāpievērš uzmanība tādiem uzvedības paradumiem kā: telpu vēdināšana, apkures regulēšanu, elektroierīču un elektrības izmantošana u.c.
  • Veikt aptauju skolēnu vidū (ārpus „enerģijas vienības”), kura saistīta ar viņu viedokli par temperatūras atbilstību un gaisa kvalitāti skolā, elektrības un elektroierīču izmantošanas ieradumiem un citiem ar enerģiju saistītiem jautājumiem.

SOLIS 6 – RISINĀJUMU PIEDĀVĀŠANA

k 6Šajā posmā „enerģijas vienība” apspriež redzēto un piereģistrēto, izstrādā piedāvājumus, kas samazinātu enerģijas patēriņu skolā (uzvedības maiņa un nelieli ieguldījumi). Tāpat arī vienība identificē piedāvājuma mērķa grupas un veidu, kā tuvoties tām, lai sniegtu informāciju par enerģijas taupīšanu.

SOLIS 7 – INFORMATĪVA KAMPAŅA

k 7„Enerģijas vienība” dalās ar pārējo skolu ar iegūtajām zināšanām kā arī, ko pārējie enerģijas lietotāji var darīt, lai ietaupītu enerģiju. Vienība var izmantot dažādus komunikācijas kanālus, iekļaujot: informatīvas lapiņas, prezentācijas nodarbību un skolas vakaru laikā, organizēt “Enerģijas Taupīšanas Dienu”, izveidot īpašu tīmekļa vietni u.c.

SOLIS 8 – PASĀKUMI, KAS PRASA NELIELUS IEGULDĪJUMUS

k 8Dažreiz pat nedaudz naudas var paveikt lielas izmaiņas! Galvenais 50/50 iniciatīvas mērķis - enerģijas taupīšana bez lielām investīcijām (uzvedības maiņa). „Enerģijas vienība” var ierosināt īstenot nelielus ieguldījumus, vēršoties pie skolas vadības vai pārējiem iespējamajiem sponsoriem lūdzot tiem atbalstu.

SOLIS 9 – KOMUNIKĀCIJA UN NAUDAS IETAUPĪJUMU IZMANTOŠANA

k 9Ļoti svarīgi ir iesaistīt skolēnus diskusijā par ietaupītās naudas izmantošanu. Tādā veidā skolēni sajutīs, ka viņu darbības ir ieguvušas pozitīvus un izmērāmus rezultātus. Katru gadu pēc 50/50 projekta īstenošanas ir nepieciešams informēt skolas sabiedrību par to, cik daudz enerģijas, CO2 un naudas ir izdevies ietaupīt. Pēc tam nepieciešams apspriest ar skolēniem, kas būtu darāms ar ietaupīto naudu.

Atcerieties, ka projektam jāsagādā pozitīva ieinteresētība skolēniem un citiem ēkas lietotājiem! 

Kā EURONET 50/50 MAX atbalstīs 50/50 iniciatīvas īstenošanu?

EURONET 50/50 MAX būs kā atbalsts 50/50 iniciatīvas īstenošanā skolās un citas sabiedriskajās ēkās, izmantojot:

 • 50/50 rokasgrāmatu, iekļaujot tajā metodiskos un mācību materiālus.
 • Nodarbību organizēšanu vietējām pašvaldībām, skolām un sabiedrisko ēku pārstāvjiem, kuri ir iesaistītas projektā.
 • Pieredzes apmaiņa starp skolām “speciālisti” un “iesācēji”.
 • 50/50 mājas lapas uzdevums ir uzlabot attiecības un pieredzes, ideju apmaiņu iniciatīva iesaistītajiem dalībniekiem.