EURONET 50/50 MAX
σε αριθμούς

525

Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από

13

Ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν την μεθοδολογία 50/50

98 891

μαθητές και

7 038

δάσκαλοι/καθηγητές καταβάλλουν προσπάθεια να εξοικονομήσουν τουλάχιστον

8%

της ενέργειας που καταναλώνεται στα σχολεία τους

109

Ευρωπαϊκοί Δήμοι χρησιμοποιούν τα εργαλεία της μεθοδολογίας 50-50 και

84

από αυτούς συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες

56

Δήμοι επεκτείνουν τη δράση 50/50 σε άλλα δημόσια κτίρια

155

τοπικές στρατηγικές και

26

εκπαιδευτικές στρατηγικές περιλαμβάνουν την ιδέα 50/50

41

πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποστηρίζουν το Δίκτυο 50/50

29

παρατηρητές προγραμμάτων παρακολουθούν το Εuronet 50-50 και τις δραστηριότητες του

408

τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές ενημερώθηκαν για την ιδέα 50-50 προκειμένου να την εντάξουν στο στρατηγικό τους πλαίσιο

797

άτομα συμμετείχαν στις εκδηλώσεις προώθησης και διάδοσης της ιδέας 50-50

Η μεθοδολογία 50/50 περιλαμβάνει εννέα βήματα, που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων στα κτίρια όπου εφαρμόζεται. Προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των χρηστών των κτιρίων σε μια εύκολη διαδικασία ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας και τους κατευθύνει, έτσι ώστε, μέσα από απλές πράξεις, να διαμορφώσουν μια συμπεριφορά συνειδητοποιημένη ως προς την προστασία του περιβάλλοντος.


9 βήματα προς την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων

 
  Βήμα 9ο  Επικοινωνία και χρήση των χρημάτων που εξοικονομήθηκαν
  Βήμα 8ο  Καταγραφή των μέτρων που απαιτούν μικρή επένδυση
  Βήμα 7ο  Εκστρατεία πληροφόρησης
  Βήμα 6ο  Προτείνοντας λύσεις
  Βήμα 5ο Μακροπρόθεσμες μετρήσεις της θερμοκρασίας και εκτίμηση της χρήσης ενέργειας
  Βήμα 4ο  Ενεργειακή περιήγηση
  Βήμα 3ο Εμπλουτίζοντας τις γνώσεις των μαθητών και ευαισθητοποιώντας τους σε θέματα ενέργειας
  Βήμα 2ο  Εμπιστευτική ενεργειακή περιήγηση
Βήμα 1ο  Δημιουργώντας την Ενεργειακή Ομάδα

 

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των εννέα βημάτων που θα σας οδηγήσουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων:

ΒΗΜΑ 1ο – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

k 1Η Ενεργειακή Ομάδα πρέπει να αποτελείται από μαθητές (ενός τμήματος ή πολλών τμημάτων), από έναν ή δύο ενδιαφερόμενους διδάσκοντες και από τον επιστάτη του σχολείου. Στόχος της είναι να μελετήσει την τρέχουσα κατάσταση στο σχολείο αναφορικά μεν την ενέργεια, καθώς και να προτείνει και να εφαρμόσει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Η Ομάδα θα οργανώσει επίσης μια εκστρατεία πληροφόρησης και εκπαίδευσης, η οποία θα απευθύνεται στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα.

ΒΗΜΑ 2ο – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

k 2Πριν ξεκινήσει η εργασία με τους μαθητές, ο Διευθυντής του σχολείου μαζί με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και τον επιστάτη του σχολείου συμμετέχουν στη λεγόμενη «εμπιστευτική ενεργειακή περιήγηση», μέσω της οποίας θα προετοιμαστούν για τις μελλοντικές εργασίες. Σκοπός της περιήγησης είναι:

 • Να γίνει μια αρχική εκτίμηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του σχολικού κτιρίου (συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του συστήματος θέρμανσης, της κατάστασης του κτιρίου από τεχνικής άποψης κ.λπ.).
 • Να προσδιοριστούν τα στοιχεία στα οποία πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς και να επισημανθούν εν δυνάμει επιτυχημένες εφαρμογές για τους μαθητές.

ΒΗΜΑ 3ο – ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

k 3

Στη συγκεκριμένη φάση εφαρμογής του Προγράμματος, οι μαθητές (τόσο από την Ενεργειακή Ομάδα, όσο και άλλοι μαθητές), θα εξοικειωθούν με θέματα, όπως:

 • Οι μορφές της ενέργειας, η χρήση της ενέργειας στην καθημερινή ζωή και οι επιπτώσεις της χρήσης της στο περιβάλλον.
 • Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η αλλαγή του κλίματος και η προστασία του κλίματος.
 • Η εξοικονόμηση ενέργειας, η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα θέματα αυτά μπορούν να αναλυθούν τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όσο και σε ξεχωριστές συναντήσεις με τους μαθητές (π.χ. συναντήσεις της Περιβαλλοντικής Ομάδας του σχολείου, συναντήσεις της Ενεργειακής Ομάδας). Σκοπός είναι να εμπλουτιστούν οι γνώσεις των μαθητών και να ευαισθητοποιηθούν αυτοί σε θέματα που σχετίζονται με το κλίμα και την ενέργεια, αλλά και να κατανοήσουν παράλληλα ότι υπάρχουν τρόποι να αναλάβουμε δράση κατά της κλιματικής αλλαγής και ότι οι πράξεις κάθε ατόμου έχουν σημασία.

ΒΗΜΑ 4ο – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

k 4

Αυτή τη φορά, η ενεργειακή περιήγηση πραγματοποιείται από την Ενεργειακή Ομάδα. Με την επιτήρηση των εκπαιδευτικών και του επιστάτη του σχολείου, οι μαθητές επιθεωρούν όλο το σχολικό κτίριο και αξιολογούν διάφορα ζητήματα που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένων:

 • Της κατάστασης του κτιρίου από τεχνικής άποψης.
 • Του συστήματος θέρμανσης.
 • Του φωτισμού.
 • Της χρήσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Της χρήσης νερού.

Όλοι οι χώροι του σχολείου πρέπει να επιθεωρηθούν (σχολικές αίθουσες, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, γυμναστήρια, χώροι υγιεινής, αίθουσα καθηγητών, αποθηκευτικοί χώροι κ.λπ.).

ΒΗΜΑ 5ο – ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

k 5Στη συγκεκριμένη φάση εφαρμογής του Προγράμματος, οι εργασίες της Ομάδας Ενέργειας είναι δύο:

 • Η κατάρτιση ενός μακροπρόθεσμου προφίλ θερμοκρασίας του σχολείου, μετρώντας τις θερμοκρασίες σε όλες τις σχολικές τάξεις για δύο εβδομάδες και ελέγχοντας εάν αυτές ανταποκρίνονται στα πρότυπα που έχουν τεθεί.
 • Η εκτίμηση της χρήσης ενέργειας με βάση:
  • Την παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο οι υπόλοιποι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι υπόλοιποι χρήστες του σχολικού κτιρίου επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας στο σχολείο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε συμπεριφορές, όπως είναι ο αερισμός των αιθουσών, η ρύθμιση της θέρμανσης, η χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών κ.λπ.
  • Τη διεξαγωγή ερευνών ανάμεσα στους μαθητές (εκτός Ενεργειακής Ομάδας), σχετικά με την άποψή τους για τις θερμοκρασίες και την ποιότητα του αέρα στο σχολείο, τις συνήθειες που αφορούν στη χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και σε άλλα ζητήματα σχετικά με την ενέργεια.

ΒΗΜΑ 6ο – ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

k 6Στη φάση αυτήν η Ενεργειακή Ομάδα συζητά τα ευρήματά της και αναπτύσσει προτάσεις λύσεων, η εφαρμογή των οποίων θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας στο σχολείο (αλλαγή συμπεριφοράς και μικρές επενδύσεις). Η Ομάδα προσδιορίζει επίσης «ομάδες – στόχους» για τις προτάσεις λύσεων και τρόπους προσέγγισής τους για τη μετάδοση του μηνύματος της εξοικονόμησης ενέργειας.

ΒΗΜΑ 7ο – ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Στο βήμα αυτό η Ενεργειακή Ομάδα μοιράζεται με το υπόλοιπο σχολείο όσα έμαθε κατά την υλοποίηση των εργασιών της, καθώς πώς κάθε χρήστης ενέργειας στο σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η Ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορους τρόπους επικοινωνίας, όπως αφίσες και πίνακες ανακοινώσεων, παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια μαθημάτων και σχολικών εκδηλώσεων, οργάνωση της Ημέρας Εξοικονόμησης Ενέργειας, δημιουργώντας έναν ιστότοπο αφιερωμένο στο θέμα κ.λπ.

k 7

ΒΗΜΑ 8ο – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΜΙΚΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

k 8Κάποιες φορές ακόμη και μικρά χρηματικά ποσά μπορούν να κάνουν τη διαφορά! Αν και ο βασικός σκοπός της μεθοδολογίας 50/50 είναι η εφαρμογή πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας που δεν απαιτούν δαπάνη (αλλαγή συμπεριφοράς), η Ενεργειακή Ομάδα μπορεί να προτείνει και μικρές επενδύσεις και να απευθυνθεί στην υπεύθυνη Αρχή του σχολείου και / ή σε άλλους εν δυνάμει χορηγούς, ζητώντας την υποστήριξή τους.

ΒΗΜΑ 9ο – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΘΗΚΑΝ

k 9Η συμμετοχή των μαθητών στη λήψη της απόφασης για τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων που εξοικονομήθηκαν αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος του Προγράμματος. Με τον τρόπο αυτόν, οι μαθητές αισθάνονται πραγματικά ότι οι πράξεις τους έχουν θετικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Επομένως, μετά το τέλος κάθε χρονιάς εφαρμογής του 50/50 είναι απαραίτητο να υπολογίζεται η ενέργεια και το χρηματικό ποσό που εξοικονομήθηκαν και το ποσό μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), έτσι ώστε να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα και να ακολουθήσει συζήτηση με τους μαθητές για τους τρόπους διάθεσης των χρημάτων που εξοικονομήθηκαν.

Και να θυμάστε: το Πρόγραμμα πρέπει να είναι διασκέδαση για τους μαθητές και τους υπόλοιπους χρήστες του κτιρίου!

Πώς το EURONET 50/50 MAX θα υποστηρίξει την εφαρμογή της μεθοδολογίας 50/50;

Το EURONET 50/50 MAX θα υποστηρίξει την εφαρμογή της μεθοδολογίας 50/50 σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια:

 • Παρέχοντας το Ηλεκτρονικό πακέτο 50/50, που περιλαμβάνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών και μεθοδολογικών υλικών και εργαλείων.
 • Εκπαιδεύοντας τους τοπικούς Φορείς, τους χρήστες των σχολείων και των άλλων δημόσιων σχολείων, που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.
 • Δημιουργώντας ομάδες έργου ανάμεσα στα «έμπειρα» και στα «μαθητευόμενα» σχολεία.
 • Οργανώνοντας το δίκτυο 50/50, με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων και την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μεταξύ των σχολείων και των άλλων δημόσιων κτιρίων που εφαρμόζουν τη μεθοδολογία 50/50.

Αποτελέσματα και επιτυχίες του Προγράμματος